Giới thiệu chung

Thư ngỏ

         Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi tới các đối tác khách hàng lời chào trân trọng, chúc sức khỏe và chúc Quý khách hàng kinh doanh ngày càng hưng thịnh.

         Được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 1999, qua quá trình phát triển và trưởng thành, đến nay Công ty đã có một cơ sở sản xuất quy mô lớn với dây truyền công nghệ tự động, hiện đại nhất được nhập khẩu từ hãng Kurtz – Cộng hòa liên bang Đức. S? d?ng nguyên li?u là h?t Nh?a EPS ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, Malaysia, ?ài Loan. Cùng v?i ??i ng? CB CNV có trình ?? chuyên môn cao, giàu kinh nghi?m, nhi?t tình và trách nhi?m. Chúng tôi ?ã làm ra các s?n ph?m X?p chèn ??nh hình v?i ch?t l??ng cao, m?u mã ?a d?ng, ??t tiêu chu?n ISO và các tiêu chu?n kh?t khe v? hóa ch?t. ??c bi?t là khách hàng l?n nh?: Công ty Protec, T?ng công ty CP thi?t b? ?i?n Vi?t Nam, Công ty TNHH HJC Vi?t Nam, Công ty TNHH Brother Vi?t Nam, Công ty LG, Công ty Panasonic, Công ty TNHH RHYTHM PRESISION Vi?t Nam, Công ty TNHH SET Vi?t Nam, Công ty tàu bi?n H?ng Hà, Tòa nhà h?i ngh? qu?c gia, Nhà máy nhi?t ?i?n, X?p b?o qu?n khí tài quân s? và các s?n ph?m dân d?ng khác…

        Bên c?nh s?n ph?m x?p nh?a Công ty chúng tôi còn s?n xu?t và kinh doanh nhi?u l?nh v?c khác nh?: In tem nhãn, ch? may công nghi?p, dây ?ai d?t, que ?ng s?i th?y tinh, bìa caxton v?i m?u mã ?a d?ng, giá thành c?nh tranh.

        V?i ph??ng châm luôn h??ng v? khách hàng, Công ty CP Nh?a X?p 76 – B? Qu?c Phòng luôn n? l?c c?i ti?n, liên t?c phát tri?n không ng?ng ?? ?áp ?ng yêu c?u ngày càng cao c?a Quý khách.

        Hân h?nh ???c h?p tác và phát tri?n cùng Quý khách hàng!

        Trân tr?ng c?m ?n./.

N?ng l?c s?n xu?t

  • Di?n tích x??ng s?n xu?t: 20.000m2
  • S? máy s?n xu?t: h? th?ng máy ép x?p nh?p kh?u t? hãng Kurtz – C?ng hòa liên bang ??c 10 chi?c và máy kéo s?i xu?t x? Hàn Qu?c 5 chi?c.
  • Công xu?t: 500 t?n s?n ph?m x?p / n?m, 1.500 t?n s?i / n?m

Khách hàng c?a nh?a x?p 76 ch? y?u là nh?ng công ty, t?p ?oàn FDI ??u t? t?i Vi?t Nam khá ?a d?ng v? các ngành, l?nh v?c nh? m? b?o hi?m, ?i?n t? ?i?n l?nh, n?ng l??ng, nguyên li?u hóa th?ch và xây d?ng.